Cheshmane Barani

اگه نشکنیم،جلوریختن اشکمون رونگیریم،بزرگ نمیشیم

نمی‌دانم از دلتنگی عاشق‌ترم

یا از عاشقی

دلتنگ‌تر!

فقط می‌دانم

در آغوش منی

بی آنکه باشی

و رفته‌ای

بی آنکه نباشی ...

تـاریـ خ 2014/2/1سـاعـ ت 20:5 PM نـویسنده nahid| |

ســالــها بــعــد

من در کنار یک مرد زندگی میکنم ،
مردی که اسمش تو شناسنامم ثبت شده و همسر من محسوب میشه،
مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما ،
اون هیچ وقت مرد رویاهای من نمیشه چون ،
رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی ...
جسمم کنار اون میخوابه اما ،
افکارم در کنار تو .

ســـالهـــا بعــد

بی هوا وقتی یادت میوفتم ،
... فقط به این فکر میکنم که خوشبختی یا نه!؟ ....
شاید اسم تورو گداشتم روی پسرم ،
سالها بعد ،
من زنیم که از عذاب وجدان داره میمیره ،
زنی که به تو فکر میکنه اما ، کنار یک مرد دیگست ،
زنی که به دوست داشتن های مرد دیگه پاسخ میده اما ،
نه از ته دل ...

ســالـــهــا بـــعــد

وقتی همه خوابن ،
میرم تو آشپزخونه و یه سیگار روشن میکنم ،
تو اون نور کم سوی چراغ خواب به تو فکر میکنم ...
از سیگارم کام های عمیق میگیرم ،
و به این فکر میکنم که زندگیم چجوری میشد اگه تو همسرم بودی ؟
در حالی که دارم تو فکرت غرق میشم ، سیگارم رو به اتمامه ،
و من ،
با عذاب و با دلی پر از غم ،
باید برم کنار مردی بخوابم که همیشه ارزو میکنم تو جای اون بودی ...
سالها بعد این موقع ،
تو کنار کسی هستی که دوستش داری اما ،
من کنار كسیم که ،
فقط باهاش هم خونم ...

ســالــهــا بعــد

زنیم با موهای سفید و چهره ای خسته ...
زنی که خیلی ها میشناسنش اما ،
اون با هیچکس جز یاد تو آشنا نیست...
تـاریـ خ 2014/1/24سـاعـ ت 21:19 PM نـویسنده nahid| |

پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !
ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ
ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ .
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;
ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است
ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ
تـاریـ خ 2014/1/8سـاعـ ت 14:17 PM نـویسنده nahid| |

رابطـــه ای کــه شیطنتـــــ و دیــوونه بـــازی توش نباشـــه رابطـــه نیست
بایــد کلـــی شیطنـتــــــ کــــرد .
تــو جاهـــای مختلفــــــ یهـــو بپـــری عشقــتو مـــاچش کنــــی .
داره کتــاب میخـــونه هـــی اذیتش کنــــی.
داره رانندگــــی میکنـــه قلقلکــش بـدی .
میخـــواد بخوابـــه زوری از رختخـــواب بکشیش بیـــرون.
تـــو اوج گرمـــا وســط خیابـــون اب بــازی کنیـــن .
باهـــم بشینین فوتبـــال ببینـین.
وقتـــی بغــض کــــرده جکـــــ بـــراش تعریفــــــ کنـــی.
داره ظــرف میشـــوره از پشتـــــ بغلــش کنـــی و کفیـــش کنــــی.
باید باهم کشتی بگیرین .
وقتــــی عصبانیـــه لپاشـــو بکشی و گـــازش بگـــیری
اخرش هـــم کــه خســــته شــدین در اغـــوش هـــم بخوابیـــن و بـا هــــم درد دل کنیـــن.
رابطـــه بایـد بی قیـــد و شـــرط باشــــه .
بایــد پــر از شور کودکیـــو صداقتــــــ باشـــه .
باید معنـــی واقـــعی زندگـــی و شــــور جوانیـــو ارامـــش را بــا هـــم تجـــربه کنیـــد . .
تـاریـ خ 2014/1/4سـاعـ ت 15:51 PM نـویسنده nahid| |

تـاریـ خ 2014/1/4سـاعـ ت 15:43 PM نـویسنده nahid| |

وقتی نیستی

در شهرها در خيابانها

دنبالت مي گردم

گل قشنگم!

و هر تکه ات را در زني مي يابم

همه ي نام ها تويي

همه ي چهره ها تويي

تمام صداها از توست.

ديروز چشم هايت را

در قطاري ديدم

که نگاهم کرد و گذشت

امروز حوله بر تن

در راهرو ايستاده بودي

با موهاي خيس و همان خنده ها

فردا لب هات را پيدا مي کنم

شايد هم دست هات.

مثل تکه هاي پازل

هر روز بخشي از تو رو مي شود

گونه اي، رنگي، رويي،

دستي، لبخندي، مويي،

نگاهي...

گاهي عطر تنت

مي پيچد در سرم

دلم مي ريزد

در هر کس نشانه اي داري

همه را نمي توانم در يکي جمع کنم

همه را يکجا مي خواهم

اصلاً

تو را مي خواهم...

"عباس معروفی"

تـاریـ خ 2013/11/24سـاعـ ت 19:21 PM نـویسنده nahid| |

لالالالا گل بابا

دیگه سقا نمی تونه آب بیاره

لالالالا گل پرپر

بخواب اصفر

مادرت که شیر نداره

لالالالا گل یاسم ، در هراسم

حرمله تو رو نبینه

قاتل تو پر ز کینه

در کمینه تا که یاسمو بچینه

بارون می باره از چشام

جون نداره پاها

موندم تنها 

لرزه افتاده بر اعضام    

جون نده رو دستام 

جون بابا

علی لای لای

علی لای لای

لالالالا گل سنبل

چه قشنگ زل زدی تو چشمای بابا

لالالالا دل بریدی پر کشیدی

از روی دستهای بابا

وقتی ساقی آب نیاورد تشنه لب مرد

ئثتی دیدم مادرت رو 

دم گوشش گفتم آروم

تا نشد دیر سیر نگاه کن اصغرت رو

آه غم می کشم از دل

با خنده ی قاتل

ای دل ای دل 

راه خیمه رو گم کردم

پر ز غم و دردم

ای دل ای دل

خون شد دلم برای تو

هنوز چشای تو نیمه بازه

می خوام دفنت کنم تا که

پرپر نشه رو نعل تازه

تـاریـ خ 2013/11/11سـاعـ ت 15:51 PM نـویسنده nahid| |


پسری که واقعا دختری را دوست داشته باشد،

تنِ او را عریان نمیکند تا همه از زیبایی او لذت ببرند!

بلکه لباس عروس تنش میکند تا هر دو از زندگی با هم لذت ببرند.

بانوی ایرانی

گاهی وقتها تنها بودن بهتر از با هرکسی بودن است
تـاریـ خ 2013/10/16سـاعـ ت 1:10 AM نـویسنده nahid| |

بهونه که می گیره
نق که میزنه
بی حوصله که میشه
یعنی دل تنـــگه
قهر که می کنه
لوس که میشه
یعنی بی تابه
یعنی کم دارتت
به همین سادگی!!!
زیاد پیچیده نیست
فهمیدنِ حالِ زنی که عــاشق شده.....!♥
تـاریـ خ 2013/9/26سـاعـ ت 17:45 PM نـویسنده nahid| |

کســــی چهـ میـــــداند کهـ
امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ
از دیدن کســــی کهـ
تنهــــــا لباسشـ شبیهـ تــــــــو بود عشقم
تـاریـ خ 2013/9/26سـاعـ ت 16:29 PM نـویسنده nahid| |

De$ign: KhanOomi