دختر بندری

اگه نشکنیم،جلوریختن اشکمون رونگیریم،بزرگ نمیشیم

سلام به همه دوستای عزیزم

این وب و وب عروسک سیاه پوستم تا یه سال دیگه آپ نمیشن،به بزرگی خودتون ببخشید ایشاالله سال دیگه با کلی تغییر در خرمتتونم البته میخوام از سال دیگه دست نوشته های خودمو هم بذارم یه بخشی رو هم میخوام مختص عشق ریاضیا بذارم که اونا هم یه صفایی کرده باشن کلا شاید تا سال آینده یه وب اختصاصی بذارم

فعلا خدانگهدار

تـاریـ خ شنبه 18 مرداد1393سـاعـ ت 1:4 نـویسنده nahid| |

من یه دخترم
اگه خودمو لوس نکنم

اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم . . .

اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم

اگه از نظر دادنات خوشحال نشم

اگه به خاطر تو به خودم نرسم

اگه سر به سرت نذارم

اگه برات گریه نکنم

اگه وقتی پاستیل میبینم پیرهنتو نکشم

اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی

اگه بهت نگم آقامون

اگه برات مظلوم بازی درنیارم

اگه از سرو کولت نرم بالا

اگه برات عشوه نیام

اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی

اگه ناغافل دستاتو نگیرم

اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم

اگه لج بازی نکنم

اگه ...

اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!

تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!خانم تو!


اممما!!!

تو پسری!

اگه برام غیرتی نشی

اگه روم حساس نباشی

اگه ته ریش نداشته باشی

اگه باهام مهربون نباشی

اگه بهم اخمای کوچولو نکنی

اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو

اگه دستمو محکم نگیری

اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت

اگه سر به سرم نذاری

اگه قربون صدقم نری

اگه نگرانم نشی

اگه بهم نگی عروسک من

اگه نگی من مهمم که میگم خوبی

اگه...

اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم !من تورو مرد میخوام!
تـاریـ خ سه شنبه 6 اسفند1392سـاعـ ت 17:9 نـویسنده nahid| |

نمی‌دانم از دلتنگی عاشق‌ترم

یا از عاشقی

دلتنگ‌تر!

فقط می‌دانم

در آغوش منی

بی آنکه باشی

و رفته‌ای

بی آنکه نباشی ...

تـاریـ خ شنبه 12 بهمن1392سـاعـ ت 20:5 نـویسنده nahid| |

ســالــها بــعــد

من در کنار یک مرد زندگی میکنم ،
مردی که اسمش تو شناسنامم ثبت شده و همسر من محسوب میشه،
مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما ،
اون هیچ وقت مرد رویاهای من نمیشه چون ،
رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی ...
جسمم کنار اون میخوابه اما ،
افکارم در کنار تو .

ســـالهـــا بعــد

بی هوا وقتی یادت میوفتم ،
... فقط به این فکر میکنم که خوشبختی یا نه!؟ ....
شاید اسم تورو گداشتم روی پسرم ،
سالها بعد ،
من زنیم که از عذاب وجدان داره میمیره ،
زنی که به تو فکر میکنه اما ، کنار یک مرد دیگست ،
زنی که به دوست داشتن های مرد دیگه پاسخ میده اما ،
نه از ته دل ...

ســالـــهــا بـــعــد

وقتی همه خوابن ،
میرم تو آشپزخونه و یه سیگار روشن میکنم ،
تو اون نور کم سوی چراغ خواب به تو فکر میکنم ...
از سیگارم کام های عمیق میگیرم ،
و به این فکر میکنم که زندگیم چجوری میشد اگه تو همسرم بودی ؟
در حالی که دارم تو فکرت غرق میشم ، سیگارم رو به اتمامه ،
و من ،
با عذاب و با دلی پر از غم ،
باید برم کنار مردی بخوابم که همیشه ارزو میکنم تو جای اون بودی ...
سالها بعد این موقع ،
تو کنار کسی هستی که دوستش داری اما ،
من کنار كسیم که ،
فقط باهاش هم خونم ...

ســالــهــا بعــد

زنیم با موهای سفید و چهره ای خسته ...
زنی که خیلی ها میشناسنش اما ،
اون با هیچکس جز یاد تو آشنا نیست...
تـاریـ خ جمعه 4 بهمن1392سـاعـ ت 21:19 نـویسنده nahid| |

پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !
ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ
ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ .
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;
ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است
ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ
تـاریـ خ چهارشنبه 18 دی1392سـاعـ ت 14:17 نـویسنده nahid| |

رابطـــه ای کــه شیطنتـــــ و دیــوونه بـــازی توش نباشـــه رابطـــه نیست
بایــد کلـــی شیطنـتــــــ کــــرد .
تــو جاهـــای مختلفــــــ یهـــو بپـــری عشقــتو مـــاچش کنــــی .
داره کتــاب میخـــونه هـــی اذیتش کنــــی.
داره رانندگــــی میکنـــه قلقلکــش بـدی .
میخـــواد بخوابـــه زوری از رختخـــواب بکشیش بیـــرون.
تـــو اوج گرمـــا وســط خیابـــون اب بــازی کنیـــن .
باهـــم بشینین فوتبـــال ببینـین.
وقتـــی بغــض کــــرده جکـــــ بـــراش تعریفــــــ کنـــی.
داره ظــرف میشـــوره از پشتـــــ بغلــش کنـــی و کفیـــش کنــــی.
باید باهم کشتی بگیرین .
وقتــــی عصبانیـــه لپاشـــو بکشی و گـــازش بگـــیری
اخرش هـــم کــه خســــته شــدین در اغـــوش هـــم بخوابیـــن و بـا هــــم درد دل کنیـــن.
رابطـــه بایـد بی قیـــد و شـــرط باشــــه .
بایــد پــر از شور کودکیـــو صداقتــــــ باشـــه .
باید معنـــی واقـــعی زندگـــی و شــــور جوانیـــو ارامـــش را بــا هـــم تجـــربه کنیـــد . .
تـاریـ خ شنبه 14 دی1392سـاعـ ت 15:51 نـویسنده nahid| |

تـاریـ خ شنبه 14 دی1392سـاعـ ت 15:43 نـویسنده nahid| |

وقتی نیستی

در شهرها در خيابانها

دنبالت مي گردم

گل قشنگم!

و هر تکه ات را در زني مي يابم

همه ي نام ها تويي

همه ي چهره ها تويي

تمام صداها از توست.

ديروز چشم هايت را

در قطاري ديدم

که نگاهم کرد و گذشت

امروز حوله بر تن

در راهرو ايستاده بودي

با موهاي خيس و همان خنده ها

فردا لب هات را پيدا مي کنم

شايد هم دست هات.

مثل تکه هاي پازل

هر روز بخشي از تو رو مي شود

گونه اي، رنگي، رويي،

دستي، لبخندي، مويي،

نگاهي...

گاهي عطر تنت

مي پيچد در سرم

دلم مي ريزد

در هر کس نشانه اي داري

همه را نمي توانم در يکي جمع کنم

همه را يکجا مي خواهم

اصلاً

تو را مي خواهم...

"عباس معروفی"

تـاریـ خ یکشنبه 3 آذر1392سـاعـ ت 19:21 نـویسنده nahid| |

لالالالا گل بابا

دیگه سقا نمی تونه آب بیاره

لالالالا گل پرپر

بخواب اصفر

مادرت که شیر نداره

لالالالا گل یاسم ، در هراسم

حرمله تو رو نبینه

قاتل تو پر ز کینه

در کمینه تا که یاسمو بچینه

بارون می باره از چشام

جون نداره پاها

موندم تنها 

لرزه افتاده بر اعضام    

جون نده رو دستام 

جون بابا

علی لای لای

علی لای لای

لالالالا گل سنبل

چه قشنگ زل زدی تو چشمای بابا

لالالالا دل بریدی پر کشیدی

از روی دستهای بابا

وقتی ساقی آب نیاورد تشنه لب مرد

ئثتی دیدم مادرت رو 

دم گوشش گفتم آروم

تا نشد دیر سیر نگاه کن اصغرت رو

آه غم می کشم از دل

با خنده ی قاتل

ای دل ای دل 

راه خیمه رو گم کردم

پر ز غم و دردم

ای دل ای دل

خون شد دلم برای تو

هنوز چشای تو نیمه بازه

می خوام دفنت کنم تا که

پرپر نشه رو نعل تازه

تـاریـ خ دوشنبه 20 آبان1392سـاعـ ت 15:51 نـویسنده nahid| |


پسری که واقعا دختری را دوست داشته باشد،

تنِ او را عریان نمیکند تا همه از زیبایی او لذت ببرند!

بلکه لباس عروس تنش میکند تا هر دو از زندگی با هم لذت ببرند.

بانوی ایرانی

گاهی وقتها تنها بودن بهتر از با هرکسی بودن است
تـاریـ خ چهارشنبه 24 مهر1392سـاعـ ت 1:10 نـویسنده nahid| |

De$ign: KhanOomi